Deklaracja dostępności

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuro Prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Data publikacji strony internetowej: 2019.01.16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.02.03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i audiodeskrypcji. Strona nie posiada formularza kontaktowego z dowiązanymi etykietami tekstowymi, dane teleadresowe dostępne są w zakładce Kontakt, możesz skontaktować się z nami dzwoniąc na numer telefonu 261-883-029. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Redaktor Serwisu, rzecznik.wot@mon.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261-883-029. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, kompleks ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ulicy Juzistek. Do wejścia prowadzą schody. Biuro przepustek znajduje się przy ul. Juzistek 2. Personel biura nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono do wejścia bramę nr 1 od ul. Juzistek 2 przy biurze przepustek. Do budynku Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzą dwa wejścia. Brak podjazdu dla wózków. Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynków budynki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby odwiedzające Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z biura przepustek i cały czas eskortują osoby przyjmujące. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami lub systemem kontroli dostępu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Redaktor Serwisu, rzecznik.wot@mon.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261-883-029. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Chcesz zostać Terytorialsem? Zacznij od kontaktu z rekruterem!

Wyszukaj powiat w którym mieszkasz i przygotuj się na rozmowę.

Przygotuj się do rozmowy

Rekruterzy to nasi żołnierze z Twojego regionu, chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie z własnego doświadczenia.
1

Zastanów się i przygotuj pytania, które chcesz nam zadać. Zapisz je. Nasz rekruter na wszystkie postara się odpowiedzieć.

2

Bądź szczery mówiąc o sobie, o swoich celach na przyszłość. To zaoszczędzi czas i wysiłek w całym procesie.

3

Jeśli masz wątpliwości, co do swojej przeszłości (np. stanu zdrowia lub doświadczenie z prawem), powiedz o nich. Dowiedz się, czy będzie to miało wpływ na proces rekrutacji.

4

Jeśli nie jesteś gotowy na bezpośrednią rozmowę, napisz do nas: rekrutacjawot@mon.gov.pl

Zostań żołnierzem WOT!

Trenuj!

więcej

Przygotuj się do testów!

więcej

16-tka czy wyrównawcze?

więcej

Kolejne etapy szkolenia Terytorialsa.

więcej

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu (ul. Juzistek 2; 05-131 Zegrze).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy pod nr telefonu 261 883909, pod adresem email: dwot.iod@ron.mil.pl oraz listownie na adres: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektor Ochrony Danych; ul. Juzistek 2; 05-131 Zegrze
  3. Państwadane osobowe przetwarzane będą w celu informacyjnym dotyczącym terenowej służby wojskowej-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania powoduje brak możliwości przeprowadzenia rozmowy.
  5. Odbiorcami Państwadanych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.
  6. Państwa dane osobowe podane w celach określonych w pkt 3 będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia działalności.
  7. Przysługuje Państwuprawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwadotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  8. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowychdotyczących Państwa narusza przepisy RODO mają Państwo prawo do wniesienie skargi na działania administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą profilowane.